Chủ Nhật, ngày  28-05-2017

CHUYÊN TIN

 

Báo cáo Kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012; phương hướng, n/vụ năm 2013 của Đảng bộ TCT Sông Đà
 (Ngày: 28/12/2012)
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 20/12/2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; Kế hoạch 148 KH/ĐUTCT, ngày 10/9/2011; Kế hoạch 04 KH/TV ngày 09/03/2012 của Đảng ủy TCT về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2012 và đến năm 2015.

Đảng ủy TCT Sông Đà báo cáo kết quả việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2012, Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng bộ TCT, như sau:

I – Kết quả triển khai năm 2012:

1- Kết quả học tập và tuyên truyền:

Đã ban hành và phổ biến, quán triệt Kế hoạch 04 KH/TV ngày 09/3/2012 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động học tập và làm theo.

Chỉ đạo các Đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng Kế hoạch, chương trình, chuẩn mực đạo đức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp tình hình thực tế của đơn vị; để từng chi bộ, đảng viên và công nhân viên tiếp tục học tập và làm theo.

Tuyên truyền việc học tập và làm theo đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 20/12/2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, kế hoạch 04 KH/TV ngày 09/3/2012 của Đảng ủy Tập đoàn về tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2012 đạt hiệu quả.

Đã tổ chức nói chuyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với nghiên cứu, quán triệt NQTW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cụ thể: Đảng bộ TCT tổ chức 01 lớp, với 274 đại biểu; có 5 cụm cơ sở Đảng gồm khu vực Hà Nội; Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Miền Trung tổ chức 05 lớp, với 1.017 đại biểu của 17 cơ sở Đảng;  có 20 cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức 20 lớp, với 3.310  đại biểu. Ngoài ra, Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã triển khai việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, CNV là 1.500 đại biểu (đạt 80% tổng số CBCNV đơn vị).

Nhìn chung các cấp ủy Đảng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chủ đề để học tập và làm theo, từ đó đã có tác động tích cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thu hút được sự đồng tình, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, từng cán bộ, đảng viên, CNV, nhằm tạo ý thức tự giác trong các mối quan hệ hàng ngày giữa gia đình, công việc, với tập thể và cộng đồng, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, CNV. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tăng cường chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị năm 2012 của đơn vị, đề ra nội dung, phương pháp triển khai phù hợp; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc thực hiện. Bằng những hành động thực tế, cán bộ, đảng viên, CNV trong TCT Sông Đà đã không ngừng phấn đấu về mọi mặt, khắc phục mọi khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tài chính tín dụng, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là thiếu vốn cho hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và xây dựng Đảng năm 2012.

Những việc làm trên đây đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng của Đảng bộ TCT, Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, ổn định tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, CNVC lao động trong toàn TCT.

2- Kết quả xây dựng Chuẩn mực đạo đức” của từng đơn vị, cá nhân:

Trên cơ sở thực hiện “Chuẩn mực đạo đức” của Đảng ủy TCT, các cơ sở Đảng đã xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” riêng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình để triển khai thực hiện trong tổ chức Đảng; tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và trong cán bộ công nhân viên. Các cơ sở Đảng đã ban hành tới các tổ chức Đảng trực thuộc và phổ biến tới đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Trong năm 2012; 100% cơ sở Đảng đã triển khai thực hiện theo “Chuẩn mực đạo đức” của Đảng bộ TCT; đến nay có 32/53 cơ sở Đảng đã xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” riêng của đơn vị; ngoài ra tổ chức Công đoàn TCT đã xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” để cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động toàn TCT làm theo.

Tuy nhiên còn có 21 cơ sở Đảng chưa xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” riêng của đơn vị, mà triển khai việc làm theo “Chuẩn mức đạo đức” của Đảng bộ TCT.

3. Kết quả về xác định việc làm theo của từng tập thể, cá nhân:

Trên cơ sở “Chuẩn mực đạo đức” của đơn vị đã xây dựng, các Đảng ủy, chi ủy cơ sở đã chỉ đạo từng chi bộ, đảng viên lựa chọn đăng ký việc làm theo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đặc biệt là lựa chọn những vấn đề nổi bật như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong điều hành, văn hóa ứng xử, văn hóa Sông Đà để làm theo.

Có 32 cơ sở Đảng đã xác định “Chuẩn mực đạo đức” để triển khai tới các chi bộ; tập thể, đảng viên, CNV đăng ký việc làm theo chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ TCT và của đơn vị; hàng tháng từng chi bộ, đảng viên tự đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả vào kỳ sinh hoạt chi bộ, từ đó rút ra những mặt mạnh, tồn tại của tháng trước để phát huy những mặt làm được, khắc phục tồn tại trong tháng tới. Trong đó tiêu biểu là Đảng bộ Cơ quan TCT, Công ty CP Sông Đà 4, Công ty CP Sông Đà 5, Công ty CP Sông Đà 6, Công ty CP Sông Đà 7, Công ty CP Sông Đà 10, Công ty CP Tư vấn Sông Đà, Công ty CP SOMECO Sông Đà, Công ty CP Điện Việt Lào, Công ty CP ĐTPT và Đô thị SĐà, Công ty CP TĐ Cần Đơn, Trường Cao đẳng Nghề Sông Đà, Công ty cp Thanh Hoa Sông Đà; Chi bộ BĐH TĐ Lai Châu và tổ chức Công đoàn TCT. 

4- Kết quả chỉ đạo điểm Đảng bộ Cơ quan TCT và Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 5:

Đảng ủy TCT đã chỉ đạo điểm đối với Đảng bộ Cơ quan TCT và Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 5 về triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với mục đích rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác chỉ đạo việc học tập và làm theo trong toàn Đảng bộ TCT.

Qua việc chỉ đạo điểm đã có những kết quả bước đầu, luôn tích cực trong việc tổ chức học tập, triển khai trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo sâu sát, có những sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, thu hút được cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng. Trong năm 2012 đã đạt được một số kết quả như sau:

-    Xây dựng kế hoạch triển khai của Đảng bộ để chỉ đạo các chi bộ và đảng viên cũng như cán bộ công nhân viên trong toàn Đảng bộ thực hiện.

-    Xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ để từng chi bộ, đảng viên nghiên cứu và đăng ký việc làm theo.

-    Đã đăng ký việc làm theo từ một việc đến một số việc làm theo “Chuẩn mực đạo đức”, Đảng ủy Cơ quan TCT có 10/10 chi bộ (đạt 100%) và 141/141 đảng viên (đạt 100%); Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 5 có 15/15 chi bộ (đạt 100%) và 202/202 đảng viên (đạt 100%).

-   Treo bảng “Chuẩn mực đạo đức” của Đảng ủy TCT và của cơ sở mình tại Cơ quan, phòng làm việc để thường xuyên nhắc nhở việc rèn luyện đạo đức, lối sống, kiên trì thực hiện việc làm theo của từng cán bộ, đảng viên và công nhân viên khi mình đã đăng ký.

-   Duy trì thành nề nếp hàng tháng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, báo cáo kết quả làm theo của từng đảng viên, từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức và tình cảm trong mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
-   Kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị cùng thực hiện.

-   Hàng quý Đảng bộ Cơ quan TCT và Đảng bộ Công ty cp Sông Đà 5 đã đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tiếp tục triển khai thực hiện.

5- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xã hội::

Trong năm 2012, Đảng bộ TCT Sông Đà đã triển khai việc học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD và Xây dựng Đảng.

* Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD                  : 24.255/24.200 KHN (100%).

- Doanh thu                               : 20.845/20.800 KHN (100%).

- Nộp ngân sách                         : 685/685 KHN (100%).

- Lợi nhuận trước thuế               : 95/95 KHN (100%).

- Giá trị đầu tư                           : 3.210/3200 KHN (100%).

- Thu nhập bp CBCNV/tháng   : 5.640/5.640 KHN (100%).

* Thực hiện các mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm:

Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước TCT Sông Đà cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, đảm bảo chất lượng xây lắp, như: TĐ Lai Châu, Sơn La, Huội Quảng, Hủa Na, Toàn nhà Quốc hội ... Đảm bảo mục tiêu chống lũ tại các công trình thủy điện, tại Thủy điện Sơn La đã phát điện tổ máy 5 (tháng 4/2012), tổ máy 6 (tháng 9/2012); Tổ máy 1 TĐ Nậm Chiến, với công suất là 900 MW; Đặc biệt là hoàn thành mục tiêu ngăn sông TĐ Lai Châu (tháng 4/2012); TĐ Đồng Nai 5 (Dự kiến cuối tháng 12/2012). 

* Việc làm theo tấm gương của Bác, với nội dung tình thương yêu con người, tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, trong năm 2012, đã có kết quả:

-       Tổng công ty đã chi số tiền gần 12 tỷ đồng; trong đó: chi chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức cho CBCNV là 7,2 tỷ đồng; chi trợ cấp cho 1.100 lượt CBCNV khó khăn với số tiền là 1,7 tỷ đồng; chi ủng hộ quỹ người nghèo là 1,3 tỷ đồng; trao học bổng cho gần 2000 cháu đạt tiêu chuẩn học bổng Sông Đà, với số tiền là 550 triệu đồng.

-         Các đơn vị trong TCT đã làm tốt công tác từ thiện xã hội cụ thể là: Ủng hộ quỹ người nghèo là 487 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa là 750 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 915 lượt người với số tiền là 1.115 tỷ đồng; thưởng học bổng Sông Đà là 377,249 triệu đồng; trợ cấp hội chất độc da cam là 91 triệu đồng; chi cho các hoạt động của CBCNV toàn TCT là 6,688 tỷ đồng.

* Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ huyện nghèo:

-         Năm 2012, TCT Sông Đà thực hiện cung cấp 8 máy in, 40 máy vi tính cho 2 Huyện Mường La và Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La, trị giá 214,7735 triệu đồng.

* Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận, đào tạo thợ bậc cao, bồi dưỡng kết nạp Đảng và gắn với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội của TCT; ước tính trong năm 2012 kết nạp được 420 đảng viên mới; chuyển đảng viên chính thức cho 399 đảng viên dự bị, phát thẻ cho 520 đảng viên; đỏi và phát thẻ bị mất cho 58 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu 40 năm cho 2 đảng viên; 30 năm cho 46 đảng viên.

* Tổ chức Công đoàn TCT, trong năm đã thực hiện được một số nhiệu vụ tiêu biểu đó là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đã cùng với các cấp lãnh đạo các đơn vị tập trung giải quyết việc trả lương cho người lao động; thực hiện chế độ làm việc, an toàn lao động, bảo hộ lao động; trong năm 2012, đã tổ chức huấn luyện công tác an toàn VSLĐ với 237 lớp, cho 15.779 lượt người tham gia huấn luyện; 1.689 lượt người tham gia lớp an toàn vệ sinh viên; Số tiền trả phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên là 1,146 tỷ đồng; đã cấp trang phục bảo hộ lao động  được 22.206 bộ. Trong năm đã có 983 cán bộ, nhân viên gián tếp được nâng lương; 705 người được thi nâng bậc (trong đó có 49 người đạt thợ bậc cao). Có 336 lỹ sư mới ra trường tiếp nhận vào làm việc được 335 kỹ sư, cử nhân có kinh nghiệm hướng dẫn kèm cặp; 328 thợ bậc cao đã nhận kèm cặp 696 thợ bậc thấp; với số tiền chi cho công tác hướng dẫn kèm cặp là 287 triện đồng. Từ TCT đến các cơ sở đã tổ chức được 95 đợt tham quan học tập trong nước cho 3.148 lượt người; nước ngoài 106 đợt cho 144 lượt người. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TCT lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017); Đại hội đã bầu 27 đ/c trong BCH; BCH đã bầu 9 đ/c Thường vụ, 3 đ/c Phó Chủ tịch, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TCT; bầu 28 đại biểu dự Đại hội Công đoàn xây dựng Việt Nam.

* Tổ chức Đoàn TN TCT cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị, thực hiện phong trào tuổi trẻ sáng tạo, đăng ký đảm nhận Công trình TN: gói thầu XL số 02 - Nhà Quốc hội; sau đó sơ kết và tặng bằng khen của Đoàn TN Khối cho 06 tập thể và 17 cá nhân; Trộn xi măng Mỹ Đình; gắn biển 69 đầu xe máy TN; chủ đề “An toàn là ngôi nhà hạnh phúc của người lao động”; đảm nhận đào xúc, vận chuyển đất, dọn vệ sinh bê tông bề mặt đỉnh tường vây trục 18 và khối 23 tầng hầm nhà Quốc hội. Tổng số giá trị đạt 100 triệu đồng. Đào và gia cố gian máy, gian biến thế” thuộc tuyến năng lượng TĐ Huội Quảng với giá trị 154.450.000.000 đồng. hưởng ứng chiến dịch thi đua 300 ngày đêm vì mục tiêu phát điện tổ máy số 1 TĐ Hủa Na vào cuối năm 2012. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại công trình TĐ Lai Châu nhân dịp tháng “Công nhân năm 2012”. Đi chúc tết và tặng quà cho cán bộ, ĐVTN tại TĐ Lai Châu. Cử 100 ĐVTN TCT tham gia Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2012” do Đoàn Khối DNTW tổ chức; Tham gia Lễ thắp nến tri ân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2012; đã ủng hộ 10 triệu đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách. Đăng cai tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện do Đoàn Khối DNTW tổ chức “Hiến máu” và có 120/600 đoàn viên. Hưởng ửng cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”“Hướng về Biển đảo quê hương” do TW Đoàn và Đoàn TN Khối DNTW phát động, huy động ủng hộ nguồn lực thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Tham gia Lễ Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2012” và tổ chức Lễ Tuyên dương 50 tập thể và 50 cá nhân vinh danh TN tiên tiến làm theo lời Bác; Tổ chức hội thi Tiếng hát Thanh niên dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TĐ Lai Châu; Tổ chức thành công giải bóng đá; thu hút gần 100 đội bóng tham gia. Lễ Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2011 – 2012; cho 100 em học sinh xuất sắc nhất đại diện cho hơn 2.000 em đạt học sinh giỏi của năm học; Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 62 đảng viên trẻ nhân dịp Đại hội Đoàn TN TCT Sông Đà lần thứ X. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS HCM TCT lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017); Đại hội bầu 27 đ/c trong BCH; BCH đã bầu 9 đ/c Thường vụ, 2 đ/c Phó Bí thư, đồng chí Bí thư Đoàn TN TCT; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS HCM Khối Doanh nghiệp TW.

* Với các thành tích đã đặt được, năm 2012 toàn TCT đã đề nghị các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng, cụ thể như sau:

-          Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho     : 01 tập thể; 02 cá nhân;

-          Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho                            : 05 cá nhân

-          Huân chương lao động hạng nhì cho                    : 02 cá nhân;

-          Huân chương lao động hạng 3 cho             : 3 tập thể, 21 cá nhân;

-          Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho : 11 tập thể, 68 cá nhân;

-          Bằng khen của Bộ xây dựng cho                : 54 tập thể; 216 cá nhân

-          Chứng nhận lao động xuất sắc cho             : 74 tập thể

-          Chiến sỹ thi đua cấp ngành cho                            : 205 cá nhân

-          Trong năm 2012 kết nạp được                             : 420 đảng viên mới.

-          74 % tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

6- Một số tồn tại trong năm 2012:

- Nhận thức của một số cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa tốt, chưa có sự chỉ đạo, quan tâm đúng mức đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác kiểm tra, đôc đốc việc triển khai kế hoạch, chương trình hành động của các tổ chức cơ sở Đảng chưa được thường xuyên, liên tục nên ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hiệu quả chưa cao.

- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của một số cơ sở Đảng còn chậm, nội dung chưa rõ nét, chưa có việc làm cụ thể, dẫn đến kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Một số các cơ sở Đảng chưa thực sự quan tâm và chỉ đạo việc đăng ký làm theo của tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên về làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II – Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013:

Để tạo nên bước chuyển biến mới, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ TCT đến các cơ sở Đảng trực thuộc thực sự đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ; kế hoạch SXKD của TCT trong năm 2013.

Đảng ủy TCT triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2013, như sau:

1. Học tập và tuyên truyền:

- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc ”Học tập và làm theo” gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2013; nghiên cứu một cách sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07 - HD/ĐUK ngày 20/12/2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Kế hoạch số 148 - KH/ĐUTĐ ngày 10/9/2011 của Đảng ủy TCT về việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2015, gắn với việc triển khai chương trình hành động số 04 Ctr/TV ngày 20/02/2012 của Đảng bộ TCT về thực hiện Nghị quyết 01/NQ -CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng (Khóa XI); Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là ý thức tự giác trong Đảng bộ và toàn thể CBCNV, là một tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên trong năm 2013.

- Tăng cường học tập, nghiên cứu tấm gương của Bác qua một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW, “Đường kách mệnh”; “Bản Tuyên ngon độc lập”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “ Bài báo viết về Dân vận của Bác”; “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nhật ký trong tù của Bác”… gắn với chuyên đề của năm 2013, kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Chỉ đạo các cơ sở Đảng nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình, phê bình, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

- Qua đó lựa chọn những tập thể có cá nhân là tấm gương người tốt, việc tốt đề nghị biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Đảng bộ: Cơ quan TCT, Công ty CP Sông Đà 5 tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện năm 2012, để rút kinh nghiệm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, là cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, góp phần nâng cao kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tổ chức sơ kết vào tháng 01/2013.

2. Xác định “Chuẩn mực đạo đức” của từng đơn vị, cá nhân:

- Các cấp ủy Đảng đã xây dựng được “Chuẩn mực đạo đức” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của đơn vị mình, tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉ đạo các Chi bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện nghiêm túc. Đồng thời hoàn chỉnh theo tình hình thực tế của đơn vị trong năm 2013 để nội dung “Chuẩn mực đạo đức” thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống của mỗi CBCNV trong đơn vị.

- Các cấp ủy Đảng chưa xây dựng được “Chuẩn mực đạo đức” làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của cơ sở để triển khai trong năm 2012, khẩn trương nghiên cứu “Chuẩn mực đạo đức” của Đảng ủy TCT và tình hình thực tế của đơn vị trong năm 2013 để xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục triển khai thực hiện, đặc biệt là đăng ký việc làm theo.

3. Xác định việc làm theo của từng tập thể, cá nhân:

- Các cấp ủy Đảng xác định việc “làm theo” tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và lâu dài, tăng cường chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai tới cán bộ, đảng viên, CNVC lao động đăng ký, xác định rõ việc làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để chủ động tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong đời sống hàng ngày nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời có sơ kết rút kinh nghiệm và xác định rõ hiệu quả của việc làm theo trong từng tháng, từng quý.

- Các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đặc biệt là người đứng đầu đơn vị cần nêu cao trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình, phê bình, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, từ đó góp phần thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư TW Đảng có hiệu quả.

- Ban Thường vụ Công đoàn tiếp tục tổ chức đăng ký việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tổ công đoàn, chi đoàn cơ sở, công nhân viên chức - lao động toàn Tổng công ty. Tổ chức Đoàn TNCS HCM TCT xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đề triển khai tới toàn thể đoàn viên thanh niên đăng ký việc “Làm theo”, thực hiện ngay trong tháng đầu năm 2013.

4- Công tác kiểm tra:

- Các Đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về công tác kiểm tra tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, CNV.

- Gắn công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ của các tổ chức Đảng cơ sở.

- Qua kiểm tra, đánh giá đề nghị biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phổ biến nhân rộng những tấm gương điển hình để cán bộ, đảng viên và công nhân viên học tập và làm theo.

III- Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ triển khai việc ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 của Đảng ủy TCT, từng Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong năm 2013 về học tập và làm theo, gắn liến với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nhiệm vụ được đưa vào Nghị quyết hàng tháng của các cấp ủy Đảng để thực hiện, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị.

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ chính trị từ Tổng công ty đến các đơn vị trong năm 2013.

- Ban Tuyên giáo, Tổ giúp việc của Đảng ủy TCT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phối hợp với UBKT Đảng ủy TCT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ; BCH Đảng bộ Tổng công ty theo đình kỳ. /.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 
 
 


Bình luận bài viết

Bạn phải đăng nhập mới có thể đăng bình luận
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.